Vyhlásenie

Toto vyhlásenie o právnom titule platí pre všetky internetové stránky a domény (ďalej stránka (stránky)), ktoré vlastní spoločnosť s ručením obmedzeným TWG-energo, s.r.o, TWG, s.r.o., TWG consult, s.r.o. (ďalej len TWG). Používaním stránok TWG potvrdzujete, že ste sa oboznámili a súhlasíte s ustanoveniami v tomto vyhlásení.

 

Autorské práva a duševné vlastníctvo

Na obsah a tvorbu tejto stránky (stránok), na údaje a informácie v nich uvedené (čím sa rozumie: texty, vyobrazenia, grafika a iné objekty) a softvér, všetko v najširšom zmysle slova, sa vzťahujú autorské práva a zákony o duševnom vlastníctve. Na oprávnenú osobu sa vzťahujú všetky autorské práva a zákony o duševnom vlastníctve, ktoré sú chránené (medzinárodným) zákonmi.

Neoprávnené alebo nezákonné používanie tejto stránky (stránok) alebo ich obsahu je výslovne zakázané. Je predovšetkým, ale nie výlučne, zakázané (dočasne) kopírovať, rozmnožovať, meniť, obchodovať, využívať, opätovne publikovať internetovú stránku(-y) alebo jej (ich) obsah alebo si ju (ich) v inom zmysle prisvojiť na (polo)komerčné účely. Takéto použitie údajov bez získania predchádzajúceho písomného súhlasu od TWG-energo, s.r.o, TWG, s.r.o., TWG Consult, s.r.o., môže znamenať porušenie zákona o duševnom vlastníctve, predpisov súvisiacich s ochranou súkromia, zákonov o zverejňovaní a/alebo o komunikácii v najširšom zmysle slova.

Je povolené používať výlučne hyperlink, prostredníctvom ktorého dôjde k presmerovaniu na jednu zo stránok, a to v prípade, že na to dala spoločnosť TWG-energo, s.r.o., TWG, s.r.o., TWG Consult, s.r.o., predchádzajúci písomný súhlas.

TWG-energo, s.r.o., TWG, s.r.o., TWG Consult, s.r.o., si vyhradzuje právo nárokovať si náhradu škody spôsobenú vyššie uvedeným nepovoleným použitím od osoby, ktorá uvedenú škodu spôsobila.

 

Vylúčenie zodpovednosti

TWG-energo, s.r.o., TWG, s.r.o., TWG Consult, s.r.o., nedáva žiadnu záruku na úplnosť, správnosť alebo nepretržitú aktualizáciu údajov a informácií. Na jej obsah sa nemôžu vzťahovať žiadne práva.
TWG-energo, s.r.o., TWG, s.r.o., TWG Consult, s.r.o., vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za:

 

·        Obsah a/alebo správnosť a/alebo nepretržitú aktualizáciu stránky (stránok) a informácií a každé jej použitie;

·        Obsah a/alebo správnosť a/alebo oprávnenosť a/alebo nepretržitú aktualizáciu služieb a/alebo informácií tretích osôb, ktoré akýmkoľvek spôsobom boli oslovené prostredníctvom jej stránky (stránok).

·        Škodu, priamu alebo nepriamu, vyplývajúcu z, alebo súvisiacu s použitím stránky (stránok), alebo (dočasnú) nemožnosť získania prístupu k stránke (stránkam). Týmto sa predovšetkým, avšak nie výhradne, rozumie škoda spôsobená v dôsledku elektronickej komunikácie, pod ktorou sa rozumie nedoručenie alebo nie včasné doručenie elektronickej správy a škodu spôsobenú tretími osobami, ktoré prostredníctvom takejto komunikácie preniesli vírusy.

·        Zmeny a doplnky môžu byť vykonané vždy s okamžitou platnosťou a bez akéhokoľvek predchádzajúceho oznámenia.

 

Zneužitie

TWG využije svoje práva a uplatní ich na príslušnom súde, ak podľa nej došlo k zneužitiu. TWG si vyhradzuje právo odmietnuť vydať súhlas na používanie v prípade, že došlo k zneužitiu stránky (stránok).

 

Platnosť

TWG si vyhradzuje právo vykonávať zmeny a doplnky na stránke (stránkach) vždy s okamžitou platnosťou a bez akéhokoľvek predchádzajúceho oznámenia. Používaním tejto internetovej stránky súhlasíte s týmto vyhlásením a akceptujete, že na použitie stránky (stránok) a obsahu tohto vyhlásenia sa vzťahujú slovenské zákony. Platnosť vyhlásenia nastáva dňom zverejnenia na webovej stránke.