Ochrana osobných údajov

Spoločnosť TWG-energo, s.r.o. (ďalej iba ako „TWG“ alebo „my“) venuje veľkú pozornosť otázkam ochrany súkromia, čoho dôkazom je aj toto vyhlásenie, ktoré podrobne popisuje náš prístup k uvedeným záležitostiam. Keď budete posielať prostredníctvom webových stránok www.twg.sk; www.rekuperacia.twg.sk; www.energetickecertifikaty.sk; www.meltem.sk (ďalej len „naše webové stránky alebo firemné stránky“), akékoľvek osobné údaje, dávate tým svoj súhlas na to, aby ich spoločnosť TWG mohla používať v súlade s týmto vyhlásením o ochrane osobných údajov. Ak máte nejaké otázky ohľadom záležitostí spojených s ochranou osobných údajov, zašlite nám, prosím, mail na adresu: info(zavináč)twg.sk.

 

Zhromažďovanie osobných údajov

Zhromažďujeme iba osobné identifikačné údaje alebo informácie, ktoré nám konkrétne a dobrovoľne poskytnú návštevníci našich webových stránok. Dostávame nasledujúce identifikačné informácie: napr. meno a priezvisko, titul, poštovú adresu, e-mailovú adresu či telefónne čísla. Zvyčajne sa identifikovateľné informácie zhromažďujú za účelom:

·    registrácie na odber newslettera,

·    vyžiadanie si e-booku

·    vyžiadanie ďalších informácií,

·    vyžiadanie cenovej ponuky na naše produkty a služby

·    plnenie zmluvy o dodaní našich produktov a služieb

·    rozosielania vyžiadaných referenčných materiálov a ebookov

Návštevníci nám takisto môžu prostredníctvom našich webových stránok zaslať e-mail. Ich správy budú obsahovať zvolené meno a e-mailovú adresu užívateľa, ako aj akékoľvek ďalšie informácie, ktoré si užívateľ praje zahrnúť do správy.

 

Používanie osobných údajov

Keď nám návštevník našich webových stránok poskytne svoje osobné údaje, použijeme ich iba pre tie účely, pre ktoré nám boli poskytnuté, ako je to uvedené v mieste zberu údajov (alebo ako je to zrejmé z kontextu zberu údajov). Príklady niektorých typov použitia sú uvedené vo vyššie uvedenej časti ‘Zhromažďovanie osobných údajov’. Tiež môžeme vaše údaje použiť aby sme vám zaslali informácie o práci TWG, poskytovaných službách a akciách, ktoré TWG chystá, prípadne iné informácie, ktoré by vás mohli zaujímať. Z nášho zoznamu adries sa môžete kedykoľvek odhlásiť tak, že nás kontaktujete spôsobom uvedeným v nižšie uvedenej časti ‚Odhlásenie‘.

Naše webové stránky nezhromažďujú ani postupne nezískavajú osobné identifikačné informácie na to, aby sme ich šírili či predávali tretím stranám za účelom robenia marketingu medzi spotrebiteľmi alebo aby sme rozosielali množstvo korešpondencie v mene tretích strán.

 

Prevádzkovateľ osobných údajov

TWG-energo, s.r.o. so sídlom na adrese: Karola Kmeťku 3149/6, 01008 Žilina, Slovenská republika, IČO: 43 823 581 je prevádzkovateľom všetkých osobných údajov získaných prostredníctvom našich webových stránok. Všetky osobné údaje, ktoré sú získavané počas vašej návštevy na našich stránkach, sú spracovávané v súlade s NARIADENÍM EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa ruší smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov = GDPR) a v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení platnom a účinnom od 25.05.2018.

 

Zverejňovanie údajov tretím stranám

Uvedomujeme si, že vaše informácie sú cenné, a preto pokiaľ budú v našej starostlivosti, prijmeme všetky primerané opatrenia na ich ochranu.

Osobné údaje, ktoré boli poskytnuté spoločnosti TWG-energo, s.r.o., môžu byť dané k dispozícii aj “sesterským firmám“ konkrétne TWG, s.r.o.; TWG consult s.r.o.; Markona, s.r.o.; Profien, s.r.o. (ďalej len skupina TWG), ak to bude potrebné na naplnenie účelu, pre ktorý návštevník našej webstránky dané informácie odovzdal. Vaše osobné informácie môžu byť taktiež preposlané aj poskytovateľom služieb z radov tretích strán, ktorí spracúvajú informácie v mene TWG, a to vrátane poskytovateľov informačných technológií, správy identít, tvorby a správy webových stránok, analýzy dát, zálohovania údajov, bezpečnostných a skladovacích služieb. V dôsledku toho môžu byť vaše osobné údaje odoslané aj mimo krajiny, v ktorej sa nachádzate. Patria sem krajiny mimo Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) ako aj krajiny, ktorých legislatíva neobsahuje zákony na špecifickú ochranu osobných informácií. Zadaním osobných údajov prostredníctvom našich webových stránok dáva TWG návštevník svoj otvorený súhlas na prenos takýchto údajov pre naplnenie svojich žiadostí zadávaných dobrovoľne.

TWG môže postúpiť vaše osobné informácie exekučným, regulačným resp. iným štátnym orgánom alebo aj iným tretím stranám podľa požiadaviek platnej legislatívy či regulačných predpisov a v súlade s nimi.

Vaše osobné informácie nebudú využívať nijaké firmy skupiny TWG a ani nijaké tretie strany na sekundárne či nesúvisiace účely, pokiaľ nie je uvedené inak v mieste zberu údajov. Ak nastane nejaký konkrétny prípad, v ktorom by mohlo byť potrebné sa o takéto informácie podeliť s inými, návštevník stránky bude vopred požiadaný o súhlas.

 

Bezpečnosť

Implementovali sme všeobecne uznávané štandardy na zabezpečenie technologickej a prevádzkovej bezpečnosti, aby sme osobné identifikačné údaje ochránili pred stratou, zneužitím, pozmenením alebo zničením. Chceli by sme vás predovšetkým uistiť, že sme si splnili všetky náležité povinnosti týkajúce sa zachovania dôvernosti a prijali sme fungujúce technické a organizačné bezpečnostné opatrenia, aby sme zabránili akémukoľvek neoprávnenému či protiprávnemu zverejneniu či spracovaniu takýchto informácií a údajov ako aj ich náhodnej strate, zničeniu či poškodeniu. Prístup k osobným identifikačným údajom majú iba oprávnení zamestnanci TWG, ktorí sa zaviazali zabezpečiť dodržiavanie dôvernosti týchto informácií. Zásadou TWG je používanie SSL technológie na ochranu informácií zadávaných prostredníctvom webových formulárov.

 

Prístup k informáciám

Ak by ste chceli aktualizovať akékoľvek osobné údaje, ktoré ste zadali prostredníctvom našich webových stránok, urobte tak prosím cez pôvodnú registračnú stránku alebo nám zašlite mail na adresu info(zavináč)twg.sk.

Keď sa osobné identifikačné informácie uchovávajú, nepreberáme zodpovednosť za overenie pretrvávajúcej správnosti a presnosti obsahu osobných informácií. Ak bude spoločnosť TWG informovaná o tom, že nejaké osobné údaje získané prostredníctvom jej webových stránok už nie sú aktuálne, urobí príslušné opravy na základe aktualizovaných informácií od autorizovaného návštevníka webovej stránky.

Ak by ste chceli zistiť podrobnosti o informáciách, ktoré ste nám poskytli prostredníctvom našich webových stránok, máte právo prístupu k takýmto informáciám a môžete nás kontaktovať cez vyššie uvedenú e-mailovú adresu. Žiadosť o prístup môžeme spoplatniť v súlade s platnými zákonnými požiadavkami.

 

Odhlásenie

Ak sa návštevníci našich webových stránok rozhodnú odhlásiť sa zo zoznamu adries alebo z akýchkoľvek registrácií, dáme im k tomu inštrukcie na príslušnej webovej stránke alebo v našej komunikácii; návštevníci nám taktiež môžu zaslať mail na adresu info(zavináč)twg.sk.

 

Uchovávanie údajov

Osobné údaje, ktoré nám zašlete, budeme uchovávať iba tak dlho, ako to bude potrebné na naplnenie účelu, pre ktorý sme ich získali alebo ako to vyžaduje platná legislatíva.

Napríklad kontaktné informácie o návštevníkoch (ako napr. informácie zadané do formulárov na našich web stránkach) si uchovávame len dovtedy, dokým sú potrebné na úplné vybavenie požiadavky kontaktujúcej osoby alebo pokiaľ nás užívateľ nepožiada, aby sme tieto informácie vymazali. Adresárové informácie, diskusné príspevky a e-maily sa uchovávajú iba po dobu, ktorú považujeme za primeranú na to, aby sme vyriešili požiadavky návštevníka. Informácie zadané do formulárov na odber newsletterov a e-bookov uchovávame po dobu 10 rokov. Všeobecne spracovávame osobné údaje po dobu maximálne 10 rokov ak legislatívne požiadavky nestanovujú dlhšiu dobu spracovania (napr. daňové zákony, účtovníctvo a podobne)

 

Zodpovedná osoba

Nie je ustanovená.

 

Práva dotknutých osôb

Právo na prístup: Máte právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o vás máme k dispozícii, ako aj na informácie o tom, ako vaše osobné údaje používame. Údaje vám budú poskytnuté v písomnej listinnej forme, pokiaľ nepožadujete iný spôsob ich poskytnutia. Ak ste o poskytnutie týchto informácií požiadali elektronickými prostriedkami, budú vám poskytnuté elektronicky, ak to bude technicky možné.

Právo na opravu: Prijímame primerané opatrenia, aby sme zabezpečili presnosť, úplnosť a aktuálnosť informácií, ktoré o vás máme k dispozícii. Ak si myslíte, že údaje, ktorými disponujeme sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne, prosím, neváhajte nás požiadať, aby sme tieto informácie upravili, aktualizovali alebo doplnili.

Právo na vymazanie: Máte právo nás požiadať o vymazanie vašich osobných údajov, napríklad v prípade, ak osobné údaje, ktoré sme o Vás získali, už viac nie sú potrebné na naplnenie pôvodného účelu spracúvania. Vaše právo je však potrebné posúdiť z pohľadu všetkých relevantných okolností. Napríklad, môžeme mať určité právne a všeobecne záväzné povinnosti (napr. daňové povinnosti, archivácia energetických certifikátov v zmysle príslušných predpisov, a podobne), čo znamená, že v takomto prípade nebudeme môcť vašej žiadosti vyhovieť.

Právo na obmedzenie spracúvania: Za určitých okolností ste oprávnený nás požiadať, aby sme prestali používať vaše osobné údaje. Ide napríklad o prípady, keď si myslíte, že osobné údaje, ktoré o vás máme, môžu byť nepresné alebo keď si myslíte, že už vaše osobné údaje nepotrebujeme využívať.

Právo na prenosnosť údajov: Za určitých okolností máte právo požiadať nás o prenos osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, na inú tretiu stranu podľa vášho výberu. Právo na prenosnosť sa však týka len osobných údajov, ktoré sme od vás získali na základe súhlasu alebo na základe zmluvy, ktorej ste jednou zo zmluvných strán.

Právo  namietať: Máte právo namietať voči spracúvaniu údajov, ktoré je založené na našich legitímnych oprávnených záujmoch. V prípade, ak nemáme presvedčivý legitímny oprávnený dôvod na spracúvanie a vy podáte námietku, nebudeme vaše osobné údaje ďalej spracúvať.

Právo podať sťažnosť: Ak chcete podať sťažnosť na spôsob, akým sú vaše osobné údaje spracúvané, vrátane uplatnenia vyššie uvedených práv, môžete sa obrátiť na našu spoločnosť cez e-mail: info(zavináč)twg.sk alebo cez korešpondenčnú adresu: TWG-energo, s.r.o.; Karola Kmeťku 3149/6, 01008 Žilina.

Ak nie ste spokojný s našou odpoveďou, alebo sa domnievate, že vaše osobné údaje spracúvame nepresne alebo nezákonne, môžete podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky,  https://dataprotection.gov.sk, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27;  tel. číslo: +421/2/32313214; e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk.

 

Súbory „cookie“

Používame malé textové súbory nazývané ‘cookie’, ktoré sú umiestnené na vašich pevných diskoch, aby vám pomáhali získavať prispôsobenejšie informácie z webových stránok. Pre väčšinu webových stránok je používanie cookies už štandardným operačným postupom. Ak vám však používanie cookies vadí, väčšina prehliadačov dáva momentálne užívateľom možnosť rozhodnúť sa, že ich nebudú prijímať. V tom prípade nebudete môcť použiť tento proces registrácie a môže sa stať, že zistíte narušenie niektorej funkcionality na stránke. Keď z našej webovej stránky odídete, môžete si súbory cookie, ak si to budete želať, vždy so svojho systému vymazať.

 

Zmeny v podmienkach o ochrane osobných údajov

Ak sa rozhodneme zmeniť podmienky o ochrane osobných údajov, uverejníme ich na tejto stránke.